Obchodní podmínky příměstských táborů a kempů

Článek I – Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky příměstských táborů pořádaných společností Sportlines – středisko volného času,  se sídlem Květnového vítězství 938/79 Praha 4, IČO 05328993 (dále jen „pořadatel“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pořadatelem a zákazníkem, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je zejména Občanský zákoník.
 2. Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí přihlášky na příměstský tábor a spolu s ní tvoří smluvní dokumentaci mezi pořadatelem a zákazníkem.
 3. Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn v souladu se svým předmětem podnikání pořádat pro děti a mládež jednodenní i vícedenní tábory.

Článek II – Smluvní vztah

 1. Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně pořadatel a na straně druhé zákazník, kterým je zpravidla zákonný zástupce účastníka, který potvrdil přihlášku kliknutím na tlačítko „odeslat závaznou objednávku“ prostřednictvím webových stránek www.prazdniny-v-praze.cz.
 2. Předmětem smluvního vztahu je ze strany pořadatele zajištění řádného průběhu příměstského tábora (dále jen „tábor“) pro zákazníkem přihlášenou osobu (přihlášená nezletilá osoba dále též „účastník“) v souladu s těmito podmínkami a relevantními právními předpisy.
 3. Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká okamžikem potvrzení přihlášky, které pořadatel vystaví elektronicky na základě zákazníkem řádně vyplněné přihlášky. Toto potvrzení zašle pořadatel na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky, zejména z důvodů naplnění kapacity tábora. Zákazník podpisem přihlášky odpovídá za to, že je oprávněn dítě na tábor přihlásit a poslat.

 

Článek III – Storno podmínky

 • 50 % při zrušení tábora 14 dnů až 28 dnů před jeho zahájením.
 • 100 % při zrušení méně než 14 dnů před zahájením tábora a při nenastoupení na tábor bez doložení lékařské zprávy.
 • v případě zrušení tábora ze zdravotních důvodů bude po předložení lékařské zprávy počítáno storno ve výši 150 Kč/den.
 • Peníze za storna lékařské zprávy budou vráceny do 20. dne následujícího měsíce od ukončení turnusu, na které byla přihláška vytvořena.

 

Článek IV – Rozsah služeb a jejich změny

 1. Termín tábora je uveden na přihlášce a rozumí se jím období mezi dnem nástupu na tábor uvedeným v přihlášce a dnem ukončení tábora uvedeným v přihlášce. Konkrétní místo konání tábora a čas a místo začátku a skončení tábora je uvedený na webových stránkách tábora v době přihlašování.
 2. Celková cena kempu zahrnuje: stravu 3 x denně, pitný režim, instruktory a zdravotníka, program pro děti, pojištění škody způsobené třetí osobě, fotodokumentaci v podobě deníků z tábora vedených na webových stránkách tábora.
 3. Pořadatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. zejména místo konání tábora apod., pouze v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které pořadateli brání poskytnout služby podle předem sjednaných podmínek. Změny je pořadatel povinen oznámit zákazníkovi emailem bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

Článek V – Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel je povinen poskytnout služby v rozsahu uvedeném v článku IV. a zároveň si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu tábora z důvodu tzv. vyšší moci, např. infekce bránící pořádání či pokračování tábora, rozhodnutí státního orgánu o uzavření tábora z důvodů stojících mimo pořadatele, např. infekční onemocnění apod.
 2. Pořadatel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec jemu předem potvrzených služeb.
 3. Pořadatel má právo před zahájením tábora nebo po jeho započetí odstoupit od sjednaných podmínek v důsledku poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů zákazníkem, např. o zdravotní způsobilosti účastníka (zahrnující vši a hnidy).
 4. Pořadatel má právo vyloučit účastníka v průběhu trvání tábora z těchto důvodů:
 • zhorší-li se zdravotní stav účastníka
 • zdravotní stav účastníka bude ohrožovat zdravotní stav ostatních účastníků (zejména infekční onemocnění (zahrnující vši a hnidy)
 • úraz
 • účastník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky
 • účastník svévolně opustí areál konání tábora nebo program
 • pokud účastník bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům

Článek VI – Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí sjednaných a služeb uvedených v článku IV.
 2. Zákazník má právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných služeb uvedených v článku IV.
 3. Zákazník je povinen informovat pořadatele o:
 • zdravotním stavu svého dítěte a dalších skutečnostech, které mohou ovlivnit chod tábora (zejm. poruchy chování, ADHD, medikace dítěte a další)
 • jazykových schopnostech dítěte v případě, že rodný jazyk není čeština
 • pohybových schopnostech a zdatnosti dítěte s ohledem na připravovaný program
 1. Zákazník má právo zrušit svou objednávku kdykoliv před zahájením tábora. Zrušení musí být provedeno elektronicky v rodičovské sekci přihlašovacího systému zřízeného na stránkách www.prazdniny-v-praze.cz/my. Způsoby zrušení objednávky a k němu se vztahujících storno poplatků se řídí článkem III. Storno podmínky

Článek VII. – Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník svým podpisem přihlášky na tábor, resp. odesláním objednávky („odeslat závaznou objednávku“) prostřednictvím webových stránek, stvrzuje, že tyto podmínky obdržel, přečetl si je, souhlasí s nimi, že jim rozumí a v plném rozsahu je přijímá a zavazuje se je dodržovat.
 2. Svým podpisem přihlášky na tábor zákazník, resp. odesláním objednávky („odeslat závaznou objednávku“) prostřednictvím webových stránek, dále stvrzuje správnost v ní uvedených údajů a svoji připravenost doložit na výzvu pořadatele jejich správnost.
 3. Zákazník bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat osobní údaje zákazníka a všech jím přihlášených účastníků tábora, a to z důvodu, že tyto osobní údaje potřebuje pro účely plnění smlouvy založené přihláškou na tábor – povinné údaje. Nepovinné údaje (zejména fakturační údaje a profilové údaje) pak pořadatel zpracovává na základě oprávněného zájmu správce i účastníků souvisejícího s plněním smlouvy i k poskytnutí lepších služeb poskytnutých v rámci objednávky. Bližší informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jsou uvedeny v dokumentu – Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů – GDPR webových stránek www.prazdniny-v-praze.cz .
 4. Zákazník svým podpisem přihlášky na tábor, resp. odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „odeslat závaznou přihlášku“) prostřednictvím webových stránek, souhlasí s tím, že účastníci tábora mohou být zachyceni na obrazových snímcích (fotky) a na audiovizuálních záznamech (video) a že takové snímky a záznamy mohou sloužit jak k dokumentačním, tak prezentačním účelům pořadatele, vč. internetových, sociálních sítích a propagačních materiálů pořadatele. S ohledem na závazek pořadatele založený čl. IV - Rozsah služeb je umísťování fotek a videí ve foto reportážích v uvedených zdrojích plněním jeho smluvní povinnosti.
Top
Souhlasím se vším